DOKUMEN KUALITI

DOKUMEN-DOKUMEN KUALITI

A) PERANCANGAN TAHUNAN BPG/IPG [BPG-PPK-PT-06]
 1. PERANCANGAN TAHUNAN BPG DAN IPG
 2. Penilaian Perancangan Tahunan BPG/IPG
 3. Perancangan Tahunan BPG/IPG
 4. Pemantauan/Keberkesanan Program/Aktiviti Unit/Jabatan
 5. Carta Alir Pelan Tindakan
B) PENGENDALIAN MAJLIS KONVOKESYEN [BPG-PPK-PT-18]
 1. PENGENDALIAN MAJLIS KONVOKESYEN
 2. Senarai Semak Tugas-Tugas Ajk Konvokesyen
 3. Pemantauan Keberkesanan Majlis Konvokesyen Dari Persepsi Pelajar
 4. Pemantauan Keberkesanan Majlis Konvokesyen Dari Persepsi Timbalan Pengarah
C) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN [BPG-PPK-PT-21]
 1. PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
 2. Pengkelasan Buku
 3. Arahan Kerja Membuat Penyusunan Buku
 4. Arahan Kerja Pembaikan Buku
 5. Arahan Kerja Pembelian Buku
 6. Slip Kerja Pemprosesan Buku
 7. Permohonan untuk Menjadi Ahli Pusat Sumber
 8. Borang Cadangan Pesanan Buku
 9. Borang Cadangan Pembelian Buku Untuk Kelulusan Mppp/BPG
 10. Borang Semakan Koleksi Pusat Sumber
 11. Borang Penilaian Perkhidmatan Perpustakaan
D) PENGENDALIAN MAKMAL PENGAJARAN PEMBELAJARAN [BPG-PPK-PT-22]
 1. PENGENDALIAN MAKMAL PENGAJARAN PEMBELAJARAN
 2. Penyenggaraan Berterusan Semesta
 3. Borang Tempahan Makmal
 4. Borang Pinjaman Peralatan
 5. Borang Laporan Kerosakan dan Penyenggaraan
 6. Borang Peralatan Dibaiki Di Luar Institut (BPLI)
 7. Borang Peralatan Rosak Yang Tidak Boleh Digunakan
 8. Soal Selidik – Penilaian keberkesanan Perkhidmatan makmal
E) TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN [BPG-PPK-PUP-02]
 1. TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN
 2. Laporan Cadangan Tindakan Pembetulan
 3. Prosedur Tindakan Pencegahan
 4. Format Laporan Tindakan Penambahbaikan Menyeluruh
F) AUDIT DALAM [BPG-PPK-PUP-03]
 1. AUDIT DALAM
 2. Laporan Cadangan Tindakan Pembetulan
 3. Jadual Tahunan Audit Dalaman
 4. Jadual Pelaksanaan Audit Dalaman
 5. Senarai Semak Audit
 6. Laporan Pemerhatian
 7. Laporan Audit Dalaman
 8. Carta Alir : Proses Audit Dalaman
G) MAKLUM BALAS PELANGGAN [BPG-PPK-PUP-04]
 1. MAKLUM BALAS PELANGGAN
 2. Arahan Kerja Aduan Pelanggan
 3. Arahan Kerja Kepuasan Pelanggan
 4. Senarai JK Maklum Balas Pelanggan
 5. Borang Aduan Pelanggan (BAP)
 6. Surat Akuan Terima Kepada Pengadu (SATP)
 7. Rekod Pendaftaran Aduan Pelanggan (RPAP)
 8. Soal Selidik Kepuasan Pelanggan (SSKP)
 9. Maklum Balas Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Perguruan Yang Disediakan Oleh Bpg/Ipg
 10. Format Laporan Aduan Pelanggan Yang Disediakan Oleh Bpg/Institut Perguruan
 11. Format Laporan Kepuasan Pelanggan Yang Disediakan Oleh Bpg/Institut Perguruan
H) PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS DAN KAWALAN PERUNTUKAN
[BPG-PPK-PUP-05]
 1. PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS DAN KAWALAN PERUNTUKAN
 2. Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus BPG dan Institut Perguruan
I) PEROLEHAN [BPG-PPK-PUP-06]
 1. PEROLEHAN
 2. Pesanan Barang Stor
 3. Borang Permohonan Perolehan
 4. Penilaian Prestasi Pembekal (Bekalan/ Kerja/ Perkhidmatan)
 5. Penilaian Penceramah/ Pensyarah Sambilan
J) PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR [BGP-PPK-PUP-08]
 1. PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
 2. Arahan Kerja Penyelenggaraan Infrastruktur
 3. Senarai Semak Pemeriksaan Infrastruktur (OS28000)
 4. Borang Laporan Kerosakan
 5. Laporan Penyelenggaraan Infrastruktur
 6. Jadual Perancangan Penyelenggaraan Infrastruktur
K) PENGURUSAN ASET DAN STOR [BPG-PPK-PUP09]
 1. PENGURUSAN ASET DAN STOR
 2. Laporan Penerimaan KEW.PA 1
 3. Daftar Harta Modal Bhg. A KEW.PA -2
 4. Daftar Harta Modal Bhg. B KEW. PA-2
 5. Daftar Inventori KEW.PA 3
 6. Senarai Daftar Harta Modal KEW.PA 4
 7. Senarai Daftar Inventori KEW.PA 5
 8. Senarai Aset Alih Kerajaan KEW.PA 7
 9. Laporan Tahunan Harta Modal KEW.PA8
 10. Lantikan Sebagai Lembaga Pemeriksa KEW.PA-15
 11. Perakuan Pelupusan Aset KEW.PA-16
 12. Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA -17
 13. Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan KEW.PA -18
 14. Sijil Pelupusan Aset KEW.PA -19
 15. Laporan Tahunan Aset Alih Kerajaan KEW.PA -20
 16. Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan KEW.PA -28
 17. Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Alih Kerajaan KEW.PA -29
 18. Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan KEW.PA.30
 19. Sijil Hapus Kira Aset Alih Kerajaan KEW.PA -31
 20. kad-kawalan-stok-j-3
 21. kad-petak-lampiran-j-4
L) KAWALAN REKOD KUALITI [BPG-PPK-PUS-01]
 1. KAWALAN DOKUMEN KUALITI
 2. Senarai Edaran Dokumen Terkawal
 3. Borang Pengedaran Dokumen Kualiti
 4. Borang Cadangan Pindaan
 5. Borang Rekod Pindaan
 6. Senarai Induk Dokumen Kualiti
 7. Senarai Induk Dokumen Rujukan
 8. Borang Penerimaan PK/AK Dokumen Rujukan
 9. Borang Pemulangan Dokumen Kualiti
 10. Borang Pelupusan Dokumen Kualiti (Usang)
 11. Senarai Semak Pemantauan Kawalan Dokumen Kualiti
M) LATIHAN PEMBANGUNAN STAF [BPG-PPK-PUS-03]
 1. LATIHAN PEMBANGUNAN STAF
 2. Matriks Kompetensi Pegawai Bahagian Pendidikan Guru
 3. Matriks Kompetensi Pensyarah Institut Perguruan
 4. Matriks Kompetensi Staf Sokongan BPG / Institut Perguruan
 5. Jadual Cadangan/Perancangan Kursus Tahunan
 6. Format Rangka Kursus LPS BPG / IPM
 7. Surat Perlantikan Peserta/Fasilitator Kursus
 8. Borang Pencalonan Peserta Kursus
 9. Latihan Pembangunan Staf (LPS)
 10. Format Laporan Kursus LPS BPG/ IPM
 11. Borang Laporan Pegawai / Pensyarah/ Kakitangan Yang Mengikuti Kursus Luaran
 12. Borang Penilaian Keberkesanan Kursus Yang Telah Diikuti Pegawai/Pensyarah/Staf Dalam Konteks Kerja Atau Amalan Bilik Darjah
 13. Laporan Latihan Pembangunan Staf (LPS)
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: